Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Annual Review Meeting

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

परिचय

शहरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले प्रत्येक आर्थिक बर्ष भित्र सम्पादन गरेको कार्यहरुको प्रगति, कार्यक्रम संचालनमा परेका कठिनाई, समाधानको उपायहरु समेत विविध विषयमा समीक्षा गरी आगामी महिनामा गर्ने कार्यक्रमको रुपरेखा र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्दा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गर्न सहज हुने भएकोले यो कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।

उद्धेश्य

स्वयंसेविकाहरुलाई सेवा प्रवाहमा उत्पे्ररित गर्ने र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको कार्यमा एकरुपता ल्याउने।

लक्षित समूहः

नगरपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु (तोकिएको मात्र)

कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया:

१ शहरी म.स्वा.स्वं.सेविकाहरुको वार्षिक समीक्षा वैठक जेष्ठ महिनासम्म भित्रमा गर्नु पर्ने।

. वार्षिक समीक्षा वैठक २ (दुई) दिनको हुने।

. समीक्षा वैठकको मिति निर्धारण गरी सोको जानकारी क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखामा अनिवार्यरुपमा अग्रिम पठाई सक्नु पर्नेछ।

४. गोष्ठीमा श्रोतव्यक्ति/सहजकर्ता/प्रशिक्षक तथा सहभागी प्रति समूह

समीक्षामा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु :

(१) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले रजिष्टरमा रेकर्ड भरे नभरेको एकिन गरी अध्यावधिक गर्न मद्दत गर्ने,

(२) महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका रजिस्टरमा गर्भवती महिला, मातृ मृत्यु, नवशिशु मृत्यु, सहितको विवरण अध्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने,

(३) प.नि. साधनको सम्भावित प्रयोगकर्ता संख्याको यकिन लगायत उनीहरुले प्रयोग गरे नगरेको बारे विवेचना गर्ने

(४) स्थायी साधन प्रयोग गर्न चाहने दम्पतीहरुको लगत संकलन गर्ने।

(५) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले संचालन गरेका अन्य क्रियाकलापहरु, उनीहरुका समस्या तथा सोको समाधानका बारेमा छलफल गर्ने,

(६) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरु संकलन गर्र्ने। खोप लगाउन छुटेका वालवालिकाको पत्ता लगाईने र खोप लगाउन सहयोग गरेको वारे छलफल गर्ने।

(७) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो न.पा.को महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि अनिवार्य रुपमा अद्यावधिक गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने।

(८) महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कोषबारे अनिवार्य छलफल गरी कोषको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रवाह गर्न प्रोत्साहन एवं सहयोग गर्ने।

(९) सो बाहेक अन्य कार्य जस्तै : वातावरणीय प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य गरेको गरिएको भए छलफलमा ल्याई अन्यत्र पनि गर्न गराउन उत्पे्ररित गर्ने।

(१०) अध्यावधि भएको अभिलेख जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयले महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।

बजेट व्यवस्था:

१. वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागि हुने शहरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रति दिन प्रति व्यक्ति तोकिए बमोजिमको भत्ता उपलव्ध गराईने।

२. गोष्ठीमा सहभागीः जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, फोकल पर्सन, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको नियमानुसार हुनेछ।

३. पुराना ५८ नगरपालीका तथा काठमाण्डौ र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिका समेत गरी, जम्मा ७१ नगरापालीकाका महिला स्वंयसेविकाहरुको लागी यस महाशाखाबाट रकम विनियोजन गरी जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएईएको छ। अन्यकोहकमा परिवार स्वास्थ्य महाखाशाबाट हुनेछ। विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पु¥याई यस निर्देशिका अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूचीमा दिईएको छ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com