Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

District Level Orientation/Training

कार्यान्वयन प्रकृया:

जिल्लास्तरको तालिम क्षेत्रीय स्तरको अभिमुखीकरण तालिम (TOT) लिएका स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरुबाट जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्ने छ । क्षेत्रीय स्तरको अभिमुखीकरण/तालिम (TOT) प्राप्त गरिसकेका जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुले जिल्लास्तरको तालिम तोकिए अनुसार संचालन गर्नु पर्नेछ। क्षेत्रीय स्तरको अभिमुखीकरण/तालिम (TOT) प्राप्त नगरेका जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरुको लागि यस महाशाखाबाट तोकिएको स्थान र समयमा तालिम सम्पन्न गरिनेछ।

जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण/तालिममा देहाय अनुसारका सहभागी हुनेछन् ।

तालिम सञ्चालन हुने प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमका तालिम संयोजक/प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी तथा सहयोगी कर्मचारीलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ। थोरै स्वास्थ्य संस्था रहेको जिल्लाले बिनियोजित बजेटले पुगेमा तालिमका सहभागी संख्या बढाउन सक्ने छ र स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढी भई बजेटले नपुग्ने भएमा संबन्धीत जिल्लाले नै प्राथमिकताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गरी वाँकीलाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्न समयमै माग गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।

तालिम अवधि

जिल्लास्तरीय उपचार पद्धति सम्बन्धि अभिमुखीकरण/तालिम ३ कार्य दिनको हुनेछ। सो अवधि भित्र STP को तालिम निर्देशिका र Training Manual भएका सम्पूर्ण विषयबस्तुहरु समेटिने गरिे अभिमुखीकरण गराउनु पर्नेछ।

प्रशिक्षकको व्यवस्था

स्तरीय उपचार पद्धति सम्बन्धि अभिमुखीकरण तालिम दिने प्रशिक्षकहरु कम्तिमा ३ जना हुनु पर्नेछ। प्रशिक्षकहरुले क्षेत्रीयस्तरको TOT तालिम लिएको हुनु पर्नेछ।

अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

तालिम पश्चात जिल्ला स्वास्थ्य/जन स्वास्थ्य कार्यालयले सुपरीवेक्षण अनुगमनको निमित्त तयार पारिएको सूचांकहरु प्रयोग गरी एकीकृत सुपरीवेक्षणको समयमा STP को पनि अनुगमन गर्नु पर्नेछ। प्रिस्क्राइब गरिएको औषधीको कार्वनकपीको अभिलेखबाट पनि अनुगमन गर्न सकिनेछ।

नियमित मासिक बैठकको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग छलफल गरी STP को उचित प्रयोग भए नभएको र कार्यक्रमको प्रगतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ। Carbon Copy बारेमा पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ।

अभिलेख/प्रतिवेदन Recording/Reporting

औषधी प्रेस्काईव गर्दा STP प्रयोग भए नभएको हेर्न सम्बीधत अभिलेख रजिष्टर्ड वा औषधी प्रेस्काईव गर्दाको ओ.सी.कपीलाई आधार मानिने छ र त्यसैबाट मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ र सो प्रतिबेदनको एक प्रति नियमित रुपमा क्षे.स्वा.निर्देशनालय र प्रा.स्वा.सेवा पुनर्जागरण महाशाखामा पठाउनु पर्ने छ।

वजेटको व्यवस्था:

प्रत्येक बर्ष स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार तोकिएबमोजिम अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयलाई एकमुष्ठ रकम पठाईनेछ। उक्त रकमलाई संबन्धीत जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरुले आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम खर्च शिर्षकहरुमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूची मा दिईएको छ।

 

(पहिला नै STP सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भै Peers Group Discussion कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै रहेका जिल्लाहरुले कार्वन कपी प्रिस्क्राइविङ्ग र अनुगमन कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै रहदा पछि हुने तालिम कार्यक्रमलाई अझै सहयोग पुर्याउन सक्छ।)

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com